Kontakty
Jídelníček

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do
16. května 2017. Všechny 5ti leté děti mají místo v MŠ plně garantováno ve svém školském obvodu. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Organizace výchovy a vzdělávání předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky:

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně / 8:30 – 12:30 hod./
  2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla stanovena ve školním řádu/
  3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
  4. Za předškolní děti se neplatí úplata za předškolní vzdělávání

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a případně písemně oznámit, že bude své dítě individuálně vzdělávat.
  2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
  3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /prosinec – viz školní řád/
  4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/.
  5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve školském zákoně.